Makna Aja Cedhak Kebo Gupak

Makna Adigang, Adigung, Adiguna

Makna Rila Lamun Ketaman, Ora Getun Lamun Kelangan | Mutiara Budaya leluhur Jawa

Makna 'Eling Nalika Lara Lapa' [Mutiara Budaya Leluhur Jawa]

Makna ' Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung' [Mutiara Makna Leluhur Jawa]

Makna 'Sapa Salah Seleh' [Mutiara Budaya Leluhur Jawa]